Obchodní podmínky

Obchodní podmínky nákupu "zasláním":

Podmínky níže uvádíme dle litery zákony, pokud se vám nechce číst, dovolujeme si informovat, že zboží zašleme dle vašeho přání (obsah, množství, místo - pobočka zásilkovny u vašeho bydlištiě nebo na adresu domů), zaplatíte dobírkou při převzetí nebo předem na účet, zboží je pojištěno proti poničení a ztrátě při cestě, a pokud budete chtít vrátit, tak v originálním obalu zašlete zpět na naši adresu, vše domluvíme telefonicky nebo emailem, vaše spokojenost je naše priorita. Doklad o zaplacení zasíláme elektronickou formou na váš e-mail.

1. Tyto  podmínky vymezují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím obchodu na internetových stránkách www.joyentity.com. S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před odesláním a potvrzením své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn. Kupující potvrzením své objednávky stvrzuje, že se s těmito obchodními seznámil, a že s nimi souhlasí.

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www,joyentity,com je JoyEntity s.r.o. se sídlem Korunní 1208/74, Vinohrady, Praha 10, 10100.  Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou Kupující, který má postavení spotřebitele, řídí se vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím těmito Obchodními podmínkami a kogentními ustanoveními práva občanského, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, vše v platném znění.
Je-li smluvní stranou Kupující, který nemá postavení spotřebitele, řídí se vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím v e-shopu těmito Obchodními podmínkami a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, vše v platném znění.

2. Uzavření kupní smlouvy

Potvrzená objednávka prodávajícím kupujícímu (označení produktu, množství, jednotková a celková cena, včetně poštovného a dobírečného) odeslaná e-mailem popř. prostřednictvím telefonu je závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím, přičemž kupující je svým návrhem na uzavření kupní smlouvy vázán po dobu 14 dní od objednávky.

Prodávající potvrdí neprodleně obdržení objednávky ve smyslu § 1827 odst. 1 občanského zákoníku prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce. Samotná kupní smlouva je uzavřena akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího, přičemž za akceptaci se považuje odeslání zboží ze strany prodávajícího kupujícímu nebo výslovná akceptace návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího prostřednictvím e-mailu nebo telefonu.

Spotřebitel má právo zrušit objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, až do okamžiku odeslání zboží. Tuto skutečnost je spotřebitel povinen prodávajícímu oznámit e-mailem nebo telefonicky.

Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Kupní smlouva je po uzavření archivována pouze po dobu nezbytně nutnou pro její vyřízení, přičemž po tuto dobu je možné ji na písemnou žádost spotřebitele zpřístupnit. Měnit objednávku lze do okamžiku předání zboží k odeslání.

3. Odstoupení spotřebitele od smlouvy

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Pokud spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy, budou mu vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávajícímu dojde oznámení o odstoupení od kupní smlouvy, všechny platby, které od spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím). Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který spotřebitel použil pro provedení počáteční transakce, pokud spotřebitel výslovně neurčil jinak. Platbu vrátí prodávající až po obdržení vráceného zboží. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od kupní smlouvy, musí spotřebitel zaslat zpět nebo je předat na poštovní adrese jednatelky Alexandra Damková, Vyšní Lhoty 64, 739 51 přičemž spotřebitel ponese přímé náklady spojené s vrácením zboží. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel odešle prodávajícímu zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

Odstoupit od smlouvy bez udání důvodu nelze, pokud bylo zboží již částečně spotřebováno. Pokud bude vrácené zboží neúplné, poškozené či viditelně opotřebené, může prodávající uplatnit náhradu škody.

4. Doprava

Náklady na poštovné i balné, které kupující zvolil v objednávce, nese kupující a tyto náklady se řídí aktuálním ceníkem prodávajícího, který se nachází na internetových stránkách www.joyenity.com.

5. Platební podmínky

Dobírka - peníze za zboží platí kupující až při převzetí zboží poštovnímu doručovateli (kurýrovi), na poště nebo pobočce doručující společnosti.

6. Práva z vadného plnění

Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

b) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

c) odstoupit od smlouvy.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

Práva z vady se uplatňují u prodávajícího na těchto adresách:

Pro zaslání zboží:
Alexandra Damková Vyšní Lhoty 64, 739 51

Po obdržení vadné věci je vystaven reklamační formulář, který je v případě zaslání reklamované věci zaslán na email a to nejpozději do 24 hodin od obdržení vadné věci. V případě podání reklamace osobně je formulář vystaven na místě. Reklamace je vyřízena ihned, ve složitějších případech, které vyžadují posouzení do 30 dnů.

7. Ceny a platnost nabídky

Všechny ceny jsou uvedeny konečné a jsou platné v okamžiku odeslání objednávky. Veškeré ceny zboží včetně akčních platí do odvolání nebo vyprodání zásob.

8. Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje, které jsou prodávajícímu sděleny, nebudou bez souhlasu kupujícího poskytnuty třetím osobám ani jiným subjektům a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Kupující může kdykoliv požádat o jejich změnu či vymazání e-mailem. Osobní údaje, v rozsahu nutném pro bezproblémové doručení zásilky, budou předány přepravní společnosti Zásilkovna, Česká pošta, s. p.,nebo DPD s čímž kupující výslovně souhlasí. Další podmínky ochrany osobních údajů v záložce na tomto webu Ochrana údajů (více záložka GDPR)

9. Řešení sporů

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 e-mail na www.coi.cz